Prevence sociálně patologických jevů

  V dnešní době se bohužel stále více setkáváme s problémem drog a jiných návykových látek již na základních školách. Stále se snižuje věk prvního kontaktu s drogou. Projevuje se snadná dostupnost drog. Nesnižuje se tolerance společnosti ke kouření a alkoholu. Neustále roste počet problémových uživatelů návykových látek. Roste počet kriminálních deliktů spojených se závislostí na droze. 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům.

Zásady a cíle protidrogových prevencí:

 • informovat žáky o drogách a jejich působení na člověka
 • vytvářet protidrogové postoje žáků
 • informovat o drogách rodiče žáků a vysvětlovat jim nutnost protidrogových postojů v rodině
 • vytváření konkrétních dovedností a technik odmítání drog
 • vytváření podmínek k plnohodnotnému využívání volného času žáků
 • sledování efektivity uplatňovaných opatření
 • Další vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti zdravého životního stylu, prevence zneužívání návykových látek a problematiky související.


Výše uvedených cílů na naší škole dosahujeme těmito prostředky:

ad 1) Do učebních plánů všech ročníků zapracovat téma návykových látek. Žákovskou a učitelskou knihovnu doplňovat vhodnou literaturou, využívat stávajících učebních pomůcek (kufřík se vzorky drog), doplňovat sbírky vhodnými novinkami.

ad 2) Vhodným výkladem motivovat žáky, umožnit setkání s významnými osobnostmi na besedách zaměřených na dané téma (sportovci, umělci, pracovníci protidrogových center). Produkce filmů s příslušnou tématikou.

ad 3) Ve spolupráci se Sdružením rodičů vysvětlovat dané téma v rámci třídních schůzek. Zdůrazňovat žákům, rodičům i široké veřejnosti v obci, že naše škola je nejen nekuřáckým pracovištěm, je však i místem, kde nepracuje ani jeden aktivní kuřák, a to jak z řad pedagogických, tak i nepedagogických zaměstnanců. Důležitým prostředkem k vytváření protidrogových postojů žáků i rodičů je příklad všech učitelů i nepedagogických pracovníků školy.

Koordinací těchto činností je pověřen protidrogový koordinátor školy.

ad 4) Praktické dovednosti naučit v jednotlivých ročnících v rámci předmětů prvouka, přírodověda.

ad 5) Jak vyplývá z dlouhodobé koncepce rozvoje školy, dbáme na stále rozšiřování nabídky kroužků i jiné mimoškolní činnosti dětí. V tomto školním roce mají žáci v budově školy zajištěny tyto odpolední aktivity mimo povinné vyučování:

 • Činnost 2 oddělení školní družiny do 16.00 hodin.
 • Výuka ZUŠ V. Petrželky – pobočka Nová Bělá, obor hudební (pro žáky všech ročníků)
 • Výtvarný kroužek (pro žáky 3. – 5. ročníku)
 • Tvůrčí dílna (pro žáky 2. – 5. ročníku)
 • Počítačový kroužek (pro žáky 2. – 4. ročníku)
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Cvičení mladších i starších žáků ve školní tělocvičně v rámci SOKOLA


ad 6) Koordinace třídních učitelů a protidrogového koordinátora, hodnocení na pedagogických radách a na třídních schůzkách.Uplatňování přiměřených represívních nástrojů v souvislostech s porušením školního řádu, přiměřeně k věku dětí vysvětlit nebezpečí alkoholu a nikotinu na nedospělý organismus. Spolupráce s bezpečnostní komisí.

ad 7) Protidrogový koordinátor bude spolupracovat s pedagogickou poradnou, bude se účastnit pořádaných akcí na dané téma a své poznatky bude po dohodě s ředitelem předávat ostatním pedagogickým pracovníkům a rodičům.