Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás a Vaše děti pozvat na zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/25, který se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 12.00 do 18.00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou šesti let do 31. 8. 2024. S sebou vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. K zápisu se dostaví i děti, které v loňském školním roce dostaly odklad povinné školní docházky. V krajním případě (nemoc dítěte) je možné se dostavit na zápis bez dítěte.

Přednostně budou přijaty děti ze spádové oblasti Nová Bělá.

Zápis proběhne formou rozhovoru, hry, mluveného i písemného (výtvarného) projevu. Pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností pro školní připravenost dítěte. Doba přímé komunikace pedagoga s dítětem je stanovena nejvýše na 20 minut. Uvedená doba odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte soustředit se.

Součástí zápisu bude prohlídka školy, která má motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Předškoláci z mateřské školy v Nové Bělé se mohou se základní školou seznámit v průběhu plánované návštěvy ve škole v týdnu před zápisem. Ostatní zájemci mohou navštívit školu po předchozí telefonické nebo e-mail. domluvě.

Formuláře Žádost o přijetí (nebo odklad) a zápisový list můžete donést již vyplněné. Formuláře jsou ke stažení níže. 

Výsledek zápisu, tj. evidenční čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, případně o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve škole začátkem června 2024, rodiče obdrží písemnou pozvánku.

----------------------------

Informace k odkladu povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný

zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden

školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením

1. příslušného školského poradenského zařízení a

2. odborného lékaře nebo klinického psychologa.