Vyhlášení voleb člena školské rady

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků z důvodu rozšíření počtu členů školské rady

Ředitel Základní školy Ostrava – Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu §167 školského zákona volby člena školské rady na den 3. 10. 2023Volby se uskuteční v tento den v budově školy (budou se konat také třídní schůzky).

Činnost školské rady je stanovena především v §167 a 168 zákona čísla 561/ 2004 Sb. (Školský zákon)

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci žáků, volí pouze jeden ze zákonných zástupců žáka.

Návrhy na kandidáty mohou podávat oprávnění voliči prostřednictvím vyplněného formuláře, který naleznete pod textem v dokumentech ke stažení.

Vyplněný formulář odevzdají členům volební komise nejpozději do 18. 9. 2023. Následně budou navržení kandidáti zveřejněni na stránkách školy.

Ředitel školy jmenoval tyto členy volební komise, kteří tvoří také přípravný výbor pro volby: Mgr. Markéta Kvardová, Mgr. Tereza Najbrtová, Bc. Lenka Havránková

V Ostravě – Nové Bělé dne 4. 9. 2023

Mgr. Vladimír Krčmarský